DEEL TWEE

OPROEP VAN DE BIJEN

(VOOR DEEL EEN KLIK OP)
(ZWERM SEIZOEN)

*******

Alle tekst in deze kleur is gesproken
door Marieke de Vrij.

KOSMISCH BEWUSTZIJN

Als een mens in zichzelf een wezenlijke afspiegeling heel diep in zijn ziel heeft liggen ten aanzien van de evolutiedrang van de mens en de leerprocessen die daaraan onderhevig zijn, zo heeft ook iedere diersoort, waaronder de Bij, in zijn wezen een diepere afspiegeling liggen van wat middels de schepping van de Bij in de atmosfeer van de Aarde en in de immateriële wereld gebracht wordt.

En om dat levend te houden, net als dat een mens een ‘hoger zelf’ heeft en begeleiding toegewezen krijgt uit de onstoffelijke wereld ter ondersteuning van het Aardse leven, soortgelijk kan je dat ook zien naar dieren toe, maar dan op een diereigen wijze.

Daardoor brengt het bewustzijnsveld van de Bij steeds weer de Bij in herinnering van wie hij in wezen kan zijn.

Ik (Marieke de Vrij) heb al eerder gewerkt op het wezen van de Bij en ik word weer even in contact gebracht met hoe de bijen als het ware de ether beschrijven met hun vlucht en de betekenissen daarvan.

DE SPIEGELINGEN VAN BIJEN

Bijen beschrijven als het ware de ether met hun vlucht-gedrag, bijvoorbeeld door steeds dezelfde configuratie in een bepaalde richting te vliegen, waarmee zij voor andere bijen de informatie beeldend spiegelen, en zodoende informeren waar bijvoorbeeld de beste bloemen te vinden zijn. Aan hun vluchten zijn meerdere betekenissen verbonden, het is dus hun wijze van communiceren. Zij communiceren ook middels geuren en geurherkenning.

Bijen hebben ook een uitwerking op mensen omdat -ik zal het proberen uit te leggen- wanneer een Bij een pijnlijk ervaringsveld meegemaakt heeft, om welke reden dan ook, dan heeft de Bij altijd de intentie om wat pijnlijk was te herschrijven in hun bewustzijn, in iets van een betere orde.

DE OPROEP VAN BIJEN

En dat houdt in dat een Bij van nature een oproeper is naar andere diersoorten toe.

Maar de Bij is dat óók voor de mens, het menselijk leven hè.

Maar waarom is dat zo?

De Bij kan pijnlijke geschiedenissen herschrijven door er in een hogere orde bewustzijn op te plaatsen. Dus van de spiegelingen van de Bij gaat een oproepende kracht uit.

Zouden wij de taal der bijen verstaan, dan zouden wij wellicht anders handelen!

De oproepende kracht daarmee van de Bij en van het bijenleven naar de mensheid is:

* * * * * * *

Wat ook geschied is,
neem de verantwoordelijkheid
op je om je bewustzijn
vanuit een hogere orde
aan te wenden en op te roepen,
om het pijnlijke te herschrijven,
zodat je het in de tijd gewist hebt,
en nieuwe voortgang baart.

* * * * * * *

 

HET ‘IK’ EN HET ‘WIJ’

Een Bij is dus in zijn innerlijke zelfstandigheid maar ook in zijn volstrekte verbondenheid met het ‘Wij’, een enorme verbinder.

Want terwijl hij een individuele sterke vormkracht en geestkracht heeft -en dat idee heb je ook niet altijd als je te maken hebt met een bijenzwerm-, kan hij in volstrekte verbinding blijven met het ‘Wij’ van het volk.

Dus dat is een karaktereigenschap wat de mensheid nog moet leren. Snap je? Maar het zit wel ín ons. Echter vaak is het zo dat als mensen pijn lijden, dan verwijten deze vaak het ‘Wij’, immers ánderen hebben het altijd gedaan.

Herkenbaar?

BIJEN LIJDEN OOK

Maar bijen lijden ook om vele redenen. Hier zijn er een paar:

Verstoorde leefomgeving
De bijen en vele andere insecten en dieren (en mensen) lijden door hun verstoorde leefomgeving, denk aan de immer uitbreidende bebouwde kom, het intensieve verkeer (auto, lucht, scheepvaart), de kap van bomen en bossen, de vervuiling van het milieu, vele verstorende frequenties in het luchtruim, enzovoort.

Vergiften in Habitat
Alle gifstoffen in het leefgebied van de bijen worden bijvoorbeeld door de bijen en andere insecten en vogels opgenomen, alsmede het slootwater en al het leven daarin, zoals insecticiden, pesticiden, anorganische meststoffen, genetisch gemodificeerde bloemen en planten. Met betrekking tot dat laatste wordt in zekere zin ook de geometrische orde van de natuur verstoord, en daarmee het herkennen voor de Bij.

Vleugels knippen
De bijen lijden ook door het verstoorde gedrag van mensen en sommige imkers. Zo is er een vreselijk  gebruik om de vleugels van de bijenkoningin af te knippen tot halverwege, of een vleugel aan één kant, zodat ze niet meer kan vliegen. De zogenaamde reden is om te voorkomen dat de bijenkoningin gaat zwermen, wat meestal niet werkt en helemaal nergens op slaat.

Pootjes afsnijden
En hoe zit het met het afsnijden van de middel- of achterpoten van de koningin, zodat ze haar eieren niet goed op de bodem van de broedcel kan leggen? Dan worden er vervangende koninginnen gekweekt door de werkbijen, maar waarom is dat nodig? Afgezien van marteling is dit een onderbreking van de natuurlijke selectie van bijen.

Wetenschappelijke experimenten
Er zijn ook wetenschappelijke experimenten en wetenschappelijk gebruik waarbij de bijen direct rondom hun kleine lichaam worden gekooid, zodat ze niet kunnen bewegen, maar wel een suikeroplossing mogen opzuigen uit een schaaltje dat voor hen wordt gehouden.

Teveel oogsten van bijenprodukten
Dan is er het overmatig oogsten van bijenvoedsel door mensen, honing, bijenpollen en koninginnengelei, zodat de bijen niet genoeg voedsel hebben om zelf te overleven en hun volgende generatie te voeden.

Voeden met suiker
Imkers voeren de bijen vaak ook met suiker, een kleine hoeveelheid maakt niet uit, maar bij grote hoeveelheden verstoort het de groei van de bij en leidt het tot overname van parasieten (zoals de varoa-mijt).Dit alles is echt afschuwelijk.

En het kan toch niet anders dan dat deze kwalijke praktijken heel snel verdwijnen en de bijen en al het andere leven weer hersteld wordt door een nieuwe balans in de natuur. Gaan wij die co-creëren met ons allen?

DE PIJN ‘EREN’

De Bij kan niet anders dan deze pijn te ondergaan, het dus te erkennen en te ‘eren’ door zijn ervaring te beschrijven in een hogere orde van bewustzijn. Daarmee is de individuele pijn op het geestelijke niveau meer uitgerijpt.

Echter met betrekking tot waar het bijenleven heden ten dage mee uitstaat, en de pijnlijke geschiedenis die de bijenvolken op dit moment schrijven, is het een worsteling geworden.

Dat is niet vanwege dat de Bij het vermogen tot herschrijven ontnomen wordt, maar omdat nog nooit zó langdurig, zó intens heftig, in zo’n korte periode zo’n intens beslag is gelegd op het bijenvolk.

HERLEVING EN HERSCHRIJVING

Dus om tot herleving te komen van dat pijnlijke bewustzijnsveld, daar zijn ze mee bezig. En die ‘herschrijving’ die plaats dient te vinden vanuit een hogere orde.

Daarbij heeft de Bij ook bijstand van mensen nodig. Dat kunnen mensen zij die gewoon van bijen houden, of die met bijen werken, bijvoorbeeld imkers.

BEVESTIGEN ‘WAT ALTIJD AL IS GEWEEST’

Zo kan men bewustzijn verlenen om het bijenvolk het rechtmatige gemoed toe te kennen die het van nature al heeft, door nu ook in bewustzijn te ontmoeten dat híj (de Bij) dat heeft.

In deze tijd wordt vaak nieuwe kennis vrijgelegd die er niet was, maar om te bevestigen wat altijd al is geweest, de erkenning van de mens daar naartoe, is nu buitengewoon belangrijk.

Dus als er mensen zijn die dat bewustzijn hebben, en die deze erkenning aan het bijenvolk willen geven, dát versterkt het besef van de Bij nogmaals.

RASTER VAN ZELFHERKENNING

Wanneer bijen over de honingraat lopen, dat zou je kunnen beschrijven als een soort ‘trippelen’, dan bewandelen ze als het ware een raster van zelfherkenning.

Het is alsof door de opbouw van de honingraat en het bewegingsritme van wat de Bij activeert in de bewandeling van de rasters, dus de omlijning van de honingraat, dat de Bij daarmee ook steeds een diepere inprent van het eigen bewustzijn grondt in de honingraat en daarmee ook in de Aardse sfeer.

‘TRIPPELEN’ OP DE HONINGRAAT

Net als een mens een geestelijk wezen is die een lichaam krijgt toebedeeld, waarin de ziel woont, dan is het stoffelijk lichaam dus de tempel van onze ziel, is het bijen-lichaampje de behoeder van het geestelijk wezen van het zielenwezen van de Bij.

Maar door het trippelen op de honingraat, en de vorm van de honingraat die hij bewandelt, wordt het opgeslagen bewustzijnsveld van de Bij als het ware dieper geïncarneerd in de stof.
En het woord raster… ik gebruik het woord nooit.

ZIE JE HET VOOR JE?

De volgende suggestie is op zich wel grappig als je het zó voor je ziet. Maar al doende kan het een interessante ontdekking zijn!

Als mensen dieper het bewustzijn van een Bij willen ervaren, is het lopen in de vorm van een honingraat ondersteunend terwijl ze zich verbinden met het bijenleven.

Dus als jullie ooit meditatie doen op bijen zou je dus een honingraat kunnen tekenen voor de individuele deelnemers die de honingraat-structuur gaan lopen.

En dan op zen niveau lopen.

Het doet iets, dat ga je denk ik pas bemerken als je het beloopt.

PERCELEN HONINGRAAT STRUCTUUR

Die basis structuur is zo veelzeggend, dus je kan je zelfs voorstellen dat als je helemaal biologisch-dynamisch aan het tuinieren bent, dat je misschien bepaalde percelen op de honingraatstructuur kan toekennen (dus een hexagonale structuur).

BLOEMBEDDEN CREËREN

Deze percelen kunnen bijvoorbeeld bloemenbedden zijn met honing minnende bloemen, om het zo maar te noemen, en waar de Bij ook dol op is.

Want daarmee geef je nóg een keer de bevestiging van: ‘we hebben respect voor wie jullie zijn’ (jullie = de bijen), en de erkenning van hoe zij hun structuren opbouwen.

Ik zou heel benieuwd zijn om te zien wat dat doet. Als bevestiging naar het bijenleven toe.

BIOLOGISCH DYNAMISCHE OPENHEID

In de biologisch-dynamische landbouw is er openheid, er zijn individuen die open zijn om te onderzoeken wat het effect is van bloembedden die aangelegd zijn in een honingraat- structuur.

Als je er heel zuiver mee overweg gaat, zou men proefondervindelijk het effect kunnen zien van de bloembedden met honingraat structuur versus de bloembedden die dat niet hebben, en het verschil zien tussen de twee met betrekking tot de concentratie van bijenleven. Het is de moeite waard om het te onderzoeken.

IETS OVER DE MAATVOERING

Ik heb afgestemd of de maatvoering behalve de gelijke lijnen nog belangrijk zijn voor het waarnemingsveld van de Bij.

Als je de veldjes met één meter als diagonaal, één na één aan elkaar schaart, zo geeft dat nog een overzichtsgevoel, want dan heb je uiteindelijk als er meerdere veldjes tegen elkaar komen, een raat die je neerlegt.

EFFECTIEVE LAY OUT

Dus dat je de vorm van een honingraat hebt, maar dan heb je een raat in het veld. En dat is vaak een heel effectieve manier om het zo op te bouwen.

Want doe je het met grotere afzonderlijke lijnen en alleen de omtrek, dan hou je losse stukjes grond over.

En hier heb je eigenlijk systematisch een hele mooie vlakverdeling die de goeie overzichtelijkheid heeft.

Van bovenaf gezien geeft het de Bij een gevoel van gestructureerd overzicht. 

WELKE BLOEMSOORTEN?

Zo kan je ook proefondervindelijk kijken of bepaalde bloemsoorten meer in trek zijn dan andere. Want je kan het net zoals dat vogelaars kijken naar vogels, kan je dus kijken naar bijen, zo is het overzichtelijk welke bloemen ze het meest lief hebben en in welk seizoen.

NATUURLIJKE RAND VAN DE BLOEMBEDDEN

En ik vermoed dat als je hout neemt als afscheiding, houten plankjes, dat de structuur goed te herkennen is.

Het is dus belangrijk dat je iets natuurlijks neemt als omheining. Wellicht zijn gestapelde stenen ook een idee. Dus geen plastic lijntjes, snap je? Het is een heel leuk experiment.

Kamille veldje

ZACHTE ATMOSFEER

Een Bij houdt heel erg van een zachte atmosfeer. Hij wil ‘thuis geraken’ in het veld met bloemen. En een hele zachte sfeer kan ook opgeroepen worden met meditatie van mensen. Die als het ware in een verdiepte mooie atmosfeer aanwezig zijn, en energetisch bijen welkom heten.

Een meditatie groep dient dan na meditatie het veld verlaten, en een Bij treedt toe, of één mens op afstand volgt het nog, maar niet als hele groep.

DE VROEGE OCHTEND UREN

Dus ik zou zeggen als je een ruimte in zou lopen waar op een mooie manier gemediteerd is, dan kan je dat soms voelen. Je hebt soms huizen en je komt binnen en je voelt je al welkom zonder dat je iets gezegd hebt, zo’n atmosfeer, daar zijn bijen heel gevoelig voor.

Soms kan de natuur het zelf activeren zo’n sfeer, maar soms is er zoveel reuring op plekken en activiteiten gaande en ether-verzwaring, dat het er niet zomaar is, en dan kan je het wel moedwillig naar zo’n plek toebrengen. En onderhouden.

De vroege ochtenduren zijn daarvoor het meest geschikt omdat de ether dan nog het minst belast is met informatie of in de nachtelijke uren waarin alle geluiden verstomd zijn. Maar ook natuurvolkeren houden van rust en de vroege ochtendstond is beter.

HONINGRAAT OPSTELLINGEN

Ik weet nog in Drenthe zijn bepaalde groepen -ik ken niet de mensen- regelmatig bezig om bij Hunebedden te mediteren. Ik heb wel eens gehad dat ik dacht ik ga even naar een Hunebed toe en je loopt tegen een veld energie aan dat hangt er gewoon.

Dus je kan in die zin betekenisvol zijn, zelfs als je in een grote honingraatvorm gaat zitten, zoals wij nu toevallig doen. Ook daar kan je rekening mee houden, met honingraat opstellingen.

Wie weet wat het doet. Ga het gewoon eens proefondervindelijk proberen. Want het is niet voor niets dat de Bij dit type raster gebruikt het hoort heel erg bij zijn levenseigenheid.

BIJVOEREN WEL OF NIET?

Er is soms twijfel bij imkers of zij hun bijenvolken dienen bij te voeren of dat de bijen op eigen kracht al hun voedsel dienen te verzamelen, óók bijvoorbeeld als zij in de kwetsbare fase van uitzwermen zijn.

Wanneer het echt nodig is dat er bijvoeding komt, dan is die bijvoeding het meest gewenst van honing die voortkomt uit de landerijen waar de bijen genesteld zijn. Dat komt omdat bijen telepathisch sterk ontwikkeld zijn.

Aan de honing kleven geuren en beeldeninformatie, die voor de Bij traceerbaar is. Als de bijgevoerde honing uit een ander gebied komt van verder weg, en wellicht met heel andere kenmerken en vegetatie, dan kan de Bij zijn oriëntatie vermogen niet goed plaatsten. Want nu neemt de Bij beelden en geuren op van een gebied wat die niet kent.

LOKALE HONING

Dus dat is echt het allerlaatste als je moet kiezen om dat dan van een andere regio te doen. De honing dient dus bij voorkeur te komen uit de regio waar de nieuwe zwerm straks hun honing vandaan gaat halen, uit dezelfde regio dus is het meest geschikt. Dus wellicht een paar straten verder op, zo dicht mogelijk bij waar het nieuwe volk landt.

Dus als je echt ziet dat een bijenvolk te uitgeput raakt en de klus niet kan klaren, dan is het in deze tijd wel toegestaan om bij te voeden omdat het belang van de overleving van bijen heel groot is momenteel.

Er is teveel onnatuurlijke inbreng op het bijenleven om jolig door te gaan om het zo maar te noemen.

ONRUST OM DE KORF HEEN

Maar voedt de bijen pas bij als je gaat merken dat er chaos ontstaat. Je ziet het aan het vluchtgedrag, het wordt onrustiger, er zijn meer intervallen in het vluchtgedrag om de korf heen. Er is haast wegsterven van geluid te horen.

Niet omdat je stil bezet bezig bent, maar de somberheid neemt toe. Als je dat energetisch gewaar bent, voedt dan bij met kleine lepeltjes honing omdat je daaraan merkt wat ze nodig hebben.

HERSTEL GEDRAG

Soms is er heel snel herstelgedrag bij slechts een klein beetje toelevering van honing, en kan je stoppen met bijvoeden. Maar elke keer als je voelt ‘nu zakt het weg’, is een klein beetje honing beloning voor al het werk wat de bijen doen.

 En het gaat écht om kleine beetjes. En elke keer, vergelijk het met mensen, als je uitgeput raakt en je eet iets heel vitaals dan kan je er weer even tegen en dan heb je weer de moed om zélf weer energie te activeren, maar het moet niet te diep wegzakken.

BIJVOEDING VOOR HET VOORJAAR

Het beste is om in het najaar wat honing uit de raat te halen, want dat is heel goed te behouden als bijvoeding voor de volgende vlucht in het voorjaar, mocht dat nodig zijn. De ingang van de korf dient met rust gelaten te worden dus vanwaar de bijen eruit vliegen.

De honing kan het beste gehaald worden dieper in de korf, als je van binnenuit de aanlooproute die naar binnen gaat wat afschraapt, de aanlooproute die natuurlijk ook uitgang is, dan laat je de rest van de korf, van de honingraat intact.

Het is net alsof je de aanvoerroute voor als het oude volk weer met de nieuwe koningin naar buiten gaat, alsof je dan ook de weg een beetje vrijgebaand hebt, dat het niet nadelig is.

DE JUISTE OOGSTTIJD

Het najaar in september vormt ook de juiste oogst tijd. Je hebt soms bijenvolkeren die in zó een goede doen zijn, dat ze overproductief zijn, en daarbij kan je dat doen. Want die weten niet van ophouden, zeker niet zolang er nog bloemen zijn die mooi stuifmeel hebben.

Maar hoeveel je er uit kan halen is dus aanvoelingsvermogen. Als je dus ziet dat er een geweldig najaar is en je hebt een volk wat overproductief is omdat ze nog in de goede moed zijn bij de zomertijd, dan kan het heel wijs zijn en vooruitziend, om ook extra voor de bijen zelf iets te oogsten.

Bombus Hortorum
TUIN HOMMEL

SITUATIE SCHETS

Want je weet niet wat voor winter je te wachten staat om iets van die raat bijtijds in september al af te schrapen van het teveel, zodat de bijen dat mooi nog eind september en oktober weer gaan aanvullen.

En het is ook goed om weerberichten in de gaten houden, en te kijken hoe de gewassen er nog bij staan op het veld.

En ook om het bijenvolk in te schatten hoe dynamisch het volk is geweest of niet, -er kunnen bijvoorbeeld onderliggende ziekten zijn waardoor ze minder vitaliteit hebben gehad-. Dus dat alles is maatwerk.

Maar het behoort wel tot de mogelijkheden omdat als de zomer heel goed is geweest, en je hebt een vitaal volk dan schaadt het het volk niet.

Dit is zoals een bijenstalletje er uit zou kunnen zien op een familiedomein. Deze heeft zelfs bijna antieke bijenkorfjes van riet, die minstens 100 jaar oud zijn, en nog steeds in gebruik! Ook de bijenkasten hier zijn al op leeftijd. In totaal zijn er zeven korven/kasten op elkaar gestapeld. Wanneer deze goed schoon gemaakt zijn vóór dat het aan een bijenzwerm wordt aangeboden, kan men er veel plezier aan hebben. Uiteraard kunnen de kasten en korven ook zelf gemaakt worden. Tegenwoordig kan je daar zelfs cursussen voor volgen.

Dit is het bijenstalletje aan de binnenkant en de achterkant van de kasten en twee korven. Het groen op de achtergrond is de aanvliegroutes van de bijen.

OPTIMALE STRUCTUUR

Het is op zich interessant dat Marieke de Vrij heeft genoemd dat de honingraat structuur voor bijen een belangrijke functie heeft te vervullen. Het een en ander over de honingraat structuur is ook op deze website geschreven alsmede op het engelstalige www.EarthHectareGrid.com terwijl deze informatie mij nog niet bekend was.

Zo schreef ik eerder dat voor de bijen het bouwen van een driedimensionale honingraat de meest optimale vorm en structuur is om te bouwen. Om te beginnen is het een stevige constructie, en ten tweede wordt daardoor het minste aan materiaal gebruikt.

WAT EEN VERNUFT!

Dat is een enorm vernuft wat in de schepping van de Bij als wezen besloten ligt. Zo bespaart dat de bijen ondermeer veel tijd voor het collecteren van grondstoffen in de natuur voor de was (waarmee ze de raat bouwen) alsmede de omzetting & productie daarvan in hun eigen kleine bijen-lichamen.

Het is in dit kader ook interessant te vermelden dat water in bevroren toestand een driedimensionale hexagonale structuur heeft, wat middels fotografie in beeld is gebracht. En water vormt immers één van de hoofd elementen van al het leven.

HONINGRAAT HECTARES

Het is dan ook bijzonder dat Marieke de suggesite heeft gegeven om gedeeltes land zoals bijvoorbeeld bloembedden, de vorm te geven van een honingraat structuur. Dit zou men ook kunnen doen met bijvoorbeeld een moestuin, of nog veel groter, voor familie-domeinen in een hectarendorp, waar deze website over gaat.

Voor de nieuwkomers op deze website kan je er hier meer over lezen:
HECTARENDORP CO-CREATIE

EFFICIËNTIE TEN TOP

In het kort komt het er op neer dat de oppervlakte van een honingraat structuur ook uitvergroot kan worden tot hectares. En dat dit een ideaal patroon vormt voor families om op te wonen. Landbouwgrond zou ook heel goed zo ingedeeld kunnen worden.

Het is immers de meest efficiënte vorm voor het opdelen van grond in percelen, omdat er inderdaad geen restjes grond overblijven. Zodoende wordt de grond dus optimaal benut.

Tegelijkertijd geeft deze vorm ook een optimale ruimtelijke infrastructuur omdat de percelen eenvoudig benaderd en verbonden kunnen worden aan maar liefst zes zijden, en de omringende wegen van alle percelen een snelle en efficiënte doorgang geven.

Nou, was dit nóg een oproep van de bijen?

BIJEN IN EEN HECTARENDORP

In een Hectarendorp zullen zeker vele bijenkolonies floreren. Er zijn tegenwoordig ook prachtige houten en rieten bijenkorven ontworpen waarin bijen zélf nog hun raten kunnen maken. Deze korven zijn een lust voor het oog, en wanneer er -nog- niet veel natuurlijke onderkomens zijn in de omgeving, dan zijn de bijen er heel blij mee!

AL MET AL, HELP DE BIJEN DE NIEUWE WERELD IN!

*******

Margreet Wilschut

Terug naar het MENU