HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG

HET GRONDVEST

In het grondvest zijn wetten en regelgeving opgenomen met betrekking tot het recht op een hectare grond, het beheer er van,
&
het leven in een hectarendorp

 

INTRODUCTIE

GRONDWET?
Wat denk je, zou het woord ‘grondwet’ hier goed van pas kunnen komen? Dat is vanwege de twee woorden waaruit het is samengesteld: ‘grond’ en ‘wet’. En dan gaat het dus over de wetten met betrekking tot het beheer van de grond! Maar… het woord grondwet behoort momenteel tot de nationale wetgeving. Dus is er voor gekozen het niet te gebruiken in deze nieuwe context. Daarvoor in de plaats komt nu het ‘Grondvest’!

GRONDVEST!
Het woord ‘grondvest’ is immers ook passend voor de oprichting van een hectarendorp. Want veel wetten behoren tot het ‘oprichten’ van het familiedomein. En dan kan je dat oprichten in zekere zin toch ook zien als ‘het vestigen’ op de grond? En daarna dus het ‘gevestigd zijn’. Het Grondvest kan zo wel beschouwd worden als De Grondwet voor de hectarendorpen. Welke wetsartikelen kunnen daarbij behulpzaam zijn?

*******

HET GRONDVEST

 

WETSARTIKELEN

Boek 8-1 van genoemde boekenreeks op de homepagina is getiteld
Een Nieuwe Beschaving‘.
Hierin zijn negen wetsartikelen gepubliceerd. Deze betreffen de wetgeving omtrent familie-domeinen en hectaren-dorpen.
Ze zijn op deze pagina geplaatst in een bewerkte versie.

Het kan dienen ten behoeve van de aanvaarding of aanpassing van deze wetgeving. Dit kan de basis vormen om een Statuut op te richten voor de benoeming van het zelfbestuur van hectaren-dorpen.

*******

Klik op de artikel-links hieronder voor snelle navigatie.

ARTIKEL 1

Hierin worden de basisbegrippen en termen verklaart
die in Het Grondvest worden gebruikt.

1.1 FAMILIE THUISGROND, -DOMEIN, -LANDGOED, -GROND
In de Nederlandse vertaling van de boeken van Megre is het begrip ‘Familiethuisgrond’ geïntroduceerd. Dit is voor de Nederlandse taal een nieuwe samenstelling van een drietal woorden: ‘familie’, ’thuis’, en ‘grond’.

Tevens worden in genoemde literatuur meerdere benamingen gebruikt voor ditzelfde begrip, zoals ‘Familiedomein’. Ook kunnen er in de volksmond andere samenstellingen voorkomen die hetzelfde duiden. Denk aan begrippen als: ‘Familielandgoed’, ‘Familiegrond’, ‘Thuisgrond’.
Maar wat is het precies?

1.1.1 EEN HECTARE PERCEEL
Alle begrippen hiervoor genoemd betreffen een perceel grond welke een oppervlakte heeft van 1 hectare tot maximaal 1,3 hectare. Deze wordt beheerd door een burger of gezin voor de opbouw van een familiedomein op de betreffende grond.

De grond wordt toegewezen aan meerderjarige burgers van Nederland. Zij krijgen daarvoor levenslang gebruiksrecht. Dat omvat tevens het recht op overdracht van het beheer van de grond of het hectare perceel aan erfgenamen. In die zin betreft het woord ‘familie’ niet alleen het gezin, maar ook de eventuele nazaten (en na verloop van tijd de voorouders).

Er is geen belastingverplichting of pacht op de grond en over de opbrengst van de grond. De grond kan tevens niet verkocht worden.

1.2 FAMILIE -BUURTSCHAP, -NEDERZETTING, HECTARENDORP
Een ‘Familiebuurtschap’ kan een willekeurige nederzetting zijn van enkele of zelfs tientallen hectaren. In principe klinkt een ‘buurtschap’ alsof het kleiner van formaat is dan een ‘dorp’. Alsof het door één uitgebreide familie van één en dezelfe stamboom, bestaande uit meerdere gezinnen, wordt bewoond.

Maar in een familiebuurtschap wordt elke hectare door een andere familie bewoond. Ook het woord ‘nederzetting’ klinkt wat kleinschalig. Een nederzetting ontstaat vaak spontaan op nieuw ontgonnen en te verdelen gronden. Deze zijn in het buitenland vaak te vinden in verlaten gebieden. Maar een nederzetting kan ook een gebied zijn waarvan de ruimte beperkt blijft vanwege natuurlijke afscheidingen zoals een bosrand of rivier.

Een hectarendorp zoals hier gepresenteerd, is echter gecreëerd in causaal verband. Het is bestemd specifiek voor de oprichting van familiedomeinen in een hectarendorp. Dit kan maximaal tot 150 familiedomeinen per hectarendorp (inclusief de centrumhectaren).

1.2.1 LOKAAL ZELFBESTUUR
Aangezien deze website gaat over de oprichting van één of meerdere hectarendorpen, gebruiken we vanaf nu, in plaats van het woord ‘familiebuurtschap’ (uit de vertaling), grotendeels het woord ‘hectarendorp’.

Echter de wetsvoorstellen gelden voor alle genoemde begrippen. Want al deze begrippen behoren tot een bewoond grondgebied dat is georganiseerd op basis van lokaal zelfbestuur. Samenvattend: deze bestaat dus uit familiethuisgronden en hectare-units gesitueerd in ‘buurtschappen’, ‘nederzettingen’ en ‘dorpen’.

1.2.2 PUBLIEKE BESTEMMING
Ook behoren daartoe de hectaren die voorzieningen faciliteren met een sociaal-culturele en publieke bestemming. Dat zijn doorgaans de vrijgestelde hectaren in het centrum van het dorp: de centrum-hectaren. Overige hectaren met een publieke bestemming of als ‘hectare-units’ (zie uitleg hieronder), kunnen ook elders in het dorp gesitueerd zijn.

1.3 HECTARE  -UNIT -PERCEEL en DORPS-KAVEL
Een hectare-unit betreft de technische omschrijving van een hectare grond die voldoet aan de groene en blauwe richtlijnen (zoals beschreven op de homepagina, en op de website van The Earth Hectare Grid). Deze hectare-units zijn bestemd voor speciale hectare-percelen voor het dierenrijk of voor aanplant van wilde natuur zoals bos.

Het dierenrijk betreft zowel gedomesticeerde dieren, vee en wilde dieren, waarvoor ook dierenrechten worden gehanteerd (zie menu ‘DIEREN’). Voor deze hectare units gelden een aantal voorwaarden:

1.3.1 HECTARE UNIT
1) Elke Hectare Unit wordt omvat door een groene ‘levende’ omheining van bomen en struiken.
2) Elke Hectare Unit heeft een kwart hectare aan bos. Het soort bos is keuzevrij.
3) Elke Hectare Unit bevat een waterlichaam, zoals een (bos-) meer of vijver.

Hectare-Units behoren tot het publieke domein. Wanneer deze binnen een hectarendorp zijn gesitueerd heeft het hectarendorp het beheer er over, en kunnen de gebieden afgeschermd zijn voor bezoekers buiten het dorp.

Hectare-Unit voor vee of wilde dieren. Hier grazend en rustend in de schaduw van struiken tijdens zomerhitte.

1.3.2 KAVELS EN PERCELEN
Alhoewel de woorden ‘kavel’ en ‘perceel’ tegenwoordig vaak door elkaar worden gebruikt, geeft de oorspronkelijke betekenis van de woorden een goede indicatie. Het woordenboek zegt:

KAVELS
Zoals het werkwoord ‘kavelen’, dat betekent ‘delen’, ‘splitsen’, ‘verdelen’, ‘indelen’, maar ook ‘nauwkeurig berekenen’. Er zijn tevens zegswijzen met dit woord, zoals: ‘Het tij kavelen’: eb en vloed berekenen, ‘Tijd en tij kavelen’: Met tijd en gelegenheid rekenen.

Een ‘Kavel’ betekent: 1) Perceel van te verdelen of te verkopen grond of land. ‘Kavelindeling’: Wijze waarop een terrein in kavels is verdeeld. ‘Kavel sloot’: Is een sloot tussen de kavels van een terrein.  2) Hoefslag ‘De voor deze hoefslag aangewezen dijkplichtigen’, 3) Elk v.d. gedeelten v.e. te verkopen massa: Het hout wordt op hopen of kavels gebracht om verkocht te worden.

PERCELEN
1) Deel, 2) Stuk grond, stuk onroerend goed: enige percelen bouwland, dit werk wordt in percelen aanbesteed, 3) Kaveling: zekere hoeveelheid, partij van iets, 4) Pand: Een goed onderhouden perceel = gebouw, inz. woonhuis, 5) Mens: in de zin van ‘individu’. Een mens dus als zelfstandige eenheid ten opzichte van de massa.

Echter, ten behoeve van de nieuwe bewoordingen omtrent grond, richten we ons specifiek op die betekenissen gerelateerd aan grond, en laten we de betekenissen van ‘pand’, ‘gebouw’ en ‘mens’ achterwege, aangezien die hoedanigheden al de eigen betekenisvolle bewoordingen zijn. Het is dus een pand óp een perceel, en een mens ín een gebouw, of óp ’t land!

De woorden ‘Perceelsgewijs’ en ‘perceelsgewijze’ die van oudsher worden gebruikt beamen ook de originele betekenis, bijvoorbeeld: Landerijen perceelsgewijs veilen in percelen.

1.3.3 BENOEMING VAN HET TERREIN
Dus we kunnen het woord ‘perceel’ heel goed hanteren als we het over een hectare grond hebben. Bijvoorbeeld voor een toekomstige beheerder om een hectare grond te bezichtigen, of voor de overheid om deze grond te vrijwaren en beschikbaar te stellen als familiedomeinen of hectare-units. Dus dan is het een ‘hectare perceel’ voor bijvoorbeeld een familiedomein, hectare-unit of kleinschalig boerenbedrijf.

Grotere oppervlakten grond zoals dat van een geheel hectarendorp (of een familiebuurtschap) worden dan benoemd als kavel of ‘dorpskavel’.

1.3.4 REGISTRATIE VAN HET TERREIN

HET KADASTER
Zowel hectare-percelen als dorpskavels worden ingeschreven in het Kadaster (met specificaties van het vastgoed, de ligging, eigendom en hypotheek).

Een Kadaster is:
1) Grondbeschrijving; officiële legger ter aanwijzing van de vaste eigendommen binnen een gebied, binnen het Rijk.
2) De staatsinstelling tot vervaardiging en instandhouding, de staatsdienst, belast met de bewaring en bijhouding van de legger.

Het Kadaster als grondregister:
De Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (hypotheken), met een personeelssterkte van 3200 man, is op 4 juni 1973 overgegaan van het Ministerie van Financiën naar dat van Volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening. Het Kadaster als landmeter van het Kadaster; Het kantoor van de dienst.

Kadastraal: Vanwege of ten behoeve van het kadaster.
1) Kadastreren: Het nauwkeurig opmeten en in kaart brengen van alle gronden en gebouwen binnen zeker gebied; Het opmaken van een kadaster voor een bepaald gebied;
2) In de kadastrale leggers opschrijven.

1.4  LEVENSLANG GEBRUIKSRECHT
Het recht om levenslang, zonder andere voorwaarden dan genoemde richtlijnen, gebruik te maken van het hectare-perceel betreffende een familiedomein, kostenloos, en met levenslang houderschap- en gebruik van het perceel grond.

1.5  GROENE OMHEINING
Dit betreft het recht om een groene ‘levende’ omheining aan te planten. Deze bestaat uit boom- en struikbegroeiing langs de erfgrens van de familiethuisgrond en langs de grens van het familiebuurtschap c.q. hectarendorp.

*******

ARTIKEL 2

Wetgeving met betrekking tot familiethuisgronden,
familiebuurtschappen en hectarendorpen.

2.1 PROCEDURES TOEWIJZING HECTAREPERCEEL
Dit betreft de procedures die verband houden met de toewijzing van een hectare-perceel aan een volksvertegenwoordiger van Nederland, c.q. van de betreffende gemeenten alwaar een familiebuurtschap of hectarendorp gevestigd wordt.

2.2  BEPALING WETTELIJKE STATUS
Artikel 2 betreft tevens de bepaling van de wettelijke status en functies van de familiethuisgronden, de familiebuurtschappen en hectarendorpen. Idealiter wordt deze wetgeving vastgelegd in de Grondwet van Nederland.

*******

ARTIKEL 3

De basisprincipes van de wetgeving met betrekking tot
de familie-buurtschappen en hectarendorpen.

De volgende basisprincipes zijn leidend
bij de oprichting van familiebuurtschappen
en hectarendorpen door de volksvertegenwoordigers:

3.1  INACHTNEMING VAN DE WETGEVING
Inachtneming van de wetgeving.

3.2  HET SCHEPPEN VAN VOORWAARDEN:
Voor de realisatie van het recht van alle burgers van Nederland om houder te zijn van grond, als basis voor de rijkdom van het volk (en indirect dus de natie).

3.3  EEUWIGDUREND HOUDERSCHAP EN GEBRUIK VAN HET PERCEEL GROND:
Voor de daarop gevestigde families, wat tevens kostenloos en zonder andere voorwaarden is dan in de hier gepubliceerde artikelen, c.q. Het Grondvest.

3.4  BELASTINGVRIJSTELLING
Belastingvrijstelling voor de houders van de familiethuisgronden over de opbrengst van deze gronden.

3.5  OPRICHTING VAN ÉÉN FAMILIEBUURTSCHAP OF HECTARENDORP:
Door één volksvertegenwoordiger van Nederland (per gemeente) uit de huidige zittingstermijn.

3.6  OVERIGE PRINCIPES
Overige principes.

*******

ARTIKEL 4

Toepassingsgebied van Het Grondvest

4.1 TOEPASSING ONDERHAVIGE WET
De onderhavige wet is van toepassing op de volksvertegenwoordigers van Nederland op alle niveaus.
Zij dienen gekozen te zijn in overeenstemming met de kieswet.

4.2  MEERDERJARIGE BURGERS
De onderhavige wet is ook van toepassing op de meerderjarige burgers van Nederland. Deze dienen kenbaar gemaakt te hebben zich te willen vestigen in een familiebuurtschap of hectarendorp. Dit dient georganiseerd te zijn op basis van de principes in de onderhavige wet.

*******

ARTIKEL 5

Toewijzing van een perceel grond aan de
volksvertegenwoordiger  van Nederland (per gemeente):
ten behoeve van de oprichting van een familiebuurtschap of hectarendorp.

5.1 TOEWIJZING HECTARENDORP
Binnen een jaar na zijn of haar verkiezing wordt een grondgebied ter grootte van maximaal 150 hectaren toegewezen aan iedere volksvertegenwoordiger* van Nederland (*van de huidige en toekomstige zittingstermijnen), ten behoeve van de oprichting van een familiebuurtschap of hectarendorp, in het hiernavolgende een dorps-kavel of kavel (welke dus meerdere hectare-percelen omsluit).

5.2  TOEWIJZING GROND VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Bij verkiezing van een volksvertegenwoordiger van Nederland die zijn mandaat ontleent aan het systeem van evenredige vertegenwoordiging, en op basis van federale kandidatenlijsten van politieke partijen en electorale blokken, wordt aan deze volksvertegenwoordiger een kavel grond toegewezen in een regio van Nederland naar zijn of haar keuze.

Bij verkiezing van een volksvertegenwoordiger van Nederland die zijn directe mandaat ontleent aan een meerderheid van stemmen binnen zijn kiesdistrict, wordt een kavel grond toegewezen in het kiesdistrict waar hij gekozen is.

5.3  NIET TOEGESTAAN
Het is niet toegestaan dat twee of meer volksvertegenwoordigers van Nederland binnen één gemeente, een familiebuurtschap of hectarendorp oprichten.

Het is ook niet toegestaan dat twee of meer volksvertegenwoordigers van de huidige zittingstermijn in dezelfde familiebuurtschap wonen.

5.4  TOEKENNING DORPSKAVEL
Het dorpskavel wordt toegekend als een aaneengesloten geheel, met inbegrip van de bronnen van water daarop, uit grond die in bezit is van de staat of de gemeenschap. De grond kan ook worden onttrokken aan personen die deze grond permanent in gebruik hebben (met instemming van de eigenaar zie 5.6), en worden overgedragen aan de volksvertegenwoordigers van Nederland voor de oprichting van een familiebuurtschap of hectarendorp.

5.5  OPKOPEN GROND OVERHEIDSINSTANTIE
Indien noodzakelijk voor het algemeen nut, kan grond worden opgekocht van grondeigenaren. De aankoop van het kavel grond vindt plaats met instemming van de grondeigenaar (behalve bij extreem groot grondbezit). In zo’n zaak dient de grondeigenaar tijdig en minimaal een jaar van tevoren schriftelijk in kennis te worden gesteld van de voorgenomen aankoop door de overheidsinstantie die hiertoe het besluit neemt.

De aankoopprijs wordt vastgesteld, aan de hand van de beoordeling door een deskundige, van de vrije commerciële waarde van de grond, via een procedure die is vastgesteld door het kabinet van Nederland. Wanneer de grond eenmaal is ‘vrij’gekocht voor beheer van familiedomeinen, kan deze niet meer verkocht worden.

5.6  GROND RUILEN MET INSTEMMING EIGENAAR
Een stuk grond dat opgenomen moet worden in het aangewezen grondgebied voor de oprichting van een familiebuurtschap of hectarendorp door de volksvertegenwoordiger, maar dat in bezit is van een natuurlijke- of rechtspersoon, kan met instemming van de eigenaar worden geruild voor een ander gelijkwaardig perceel grond in dezelfde regio of in een andere regio van Nederland, afhankelijk van de voorkeur van de eigenaar.

5.7  RECHT OP OVERDRACHT GROND
Burgers van Nederland die stukken grond of landaandelen in natura bezitten (geregistreerd op naam en locatie), grenzend aan het grondgebied van een familiebuurtschap of hectarendorp in oprichting, hebben het recht om de hun toebehorende stukken grond kostenloos over te dragen aan de familiebuurtschap of het hectarendorp, die door een volksvertenwoordiger van Nederland wordt opgericht. Zij krijgen daarvoor een hectare-perceel in de familiebuurtschap in oprichting, met recht op levenslang houderschap voor het creëren van een familiethuisgrond.

5.8  RECHT OP RUIL (LAND)AANDELEN
De burger van Nederland die landaandelen (aandelen) bezit op papier (niet in natura), heeft het recht deze in hun geheel dan wel gedeeltelijk (met een oppervlakte van minimaal een hectare), in te delen bij een familiebuurtschap, die door een volksvertegenwoordiger van Nederland wordt opgericht, en daarvoor een perceel grond in die familiebuurtschap of hectarendorp in oprichting te krijgen, met recht op levenslang houderschap voor het creëren van een familiethuisgrond.

*******

ARTIKEL 6

De samenstelling van de grond
in de familiebuurtschap
of het hectarendorp

6.1 INDELING VAN DE GROND
Het grondgebied van een familiebuurtschap of hectarendorp bestaat uit de volgende soorten hectare-percelen:

– Percelen grond voor de inrichting van de familiethuisgronden.

– Percelen grond voor de inrichting van familiethuisgronden door de kinderen van de volksvertegenwoordiger van Nederland (Reservefonds), echter niet meer dan twee percelen grond per familiebuurtschap.

– Percelen grond die bestemd zijn voor de sociaal-culturele en publieke doeleinden (de centrum hectaren en/of hectare-units buiten het centrum).

6.2  GROND PUBLIEKE DOELEINDEN
Percelen grond die bestemd zijn voor de sociaal-culturele en publieke doeleinden worden aangewezen in overeenstemming met het totaalplan van de familiebuurtschap of het hectarendorp.

De oppervlakte van deze percelen bedraagt maximaal 7% van de totale oppervlakte van het familiebuurtschap of hectarendorp. Deze percelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebiedsraad van het respectievelijke familiebuurtschap of hectarendorp.

6.3  OPDELEN PERCELEN FAMILIETHUISGRONDEN
De resterende grond wordt opgedeeld in percelen voor de inrichting van familiethuisgronden, die elk minimaal 1 hectare groot zijn. Rekening houdend met bijzondere kenmerken van de grond, zoals bodemreliëf en andere factoren van het terrein, kan de grootte van een perceel tot 1,3 hectare bedragen.

6.4  WEGEN, DOORGANGEN, RECHT TOT PLANTEN ‘LEVENDE’ OMHEINING
Tussen alle soorten percelen moeten in ieder geval doorgangen worden gecreëerd van minimaal 3 tot 4 meter breed. Langs de erfgrens van elk perceel dat is toegewezen voor de inrichting van een familiethuisgrond, heeft de houder het recht een levende omheining te planten, bestaande uit bomen, heesters en wanneer gelaagd aflopend ook struiken.

6.5  HET RECHT TOT DE AANPLANT VAN BOSVEGETATIE EN HET RECHT VAN OPSTAL
Op de percelen grond die zijn bestemd voor de inrichting van een familiethuisgrond, hebben de burgers van Nederland het recht bomen en struiken aan te planten (met inbegrip van bosvegetatie), kunstmatige waterreservoirs aan te leggen, en het recht van opstal, om een woonruimte en bijgebouwen op te richten, met inachtneming van de principes van goed nabuurschap.

*******

ARTIKEL 7

De regels met betrekking tot verdeling
van de hectare-percelen grond die zijn bestemd
voor de creatie van de familie -thuisgronden,
onder de burgers van Nederland.

7.1  EERSTE KEUS VOLKSVERTEGENWOORDIGER
De volksvertegenwoordiger van Nederland heeft het recht van eerste keus op een hectare-perceel met levenslang gebruiksrecht, en het recht op overdracht door overerving, voor de inrichting van een familie-domein.

7.2  KIND VAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Ieder kind van de volksvertegenwoordiger van Nederland dat een eigen gezin heeft, heeft recht op een hectare-perceel met levenslang gebruiksrecht voor de inrichting van een familie-domein.

 

7.3  HECTARE PERCELEN WEESKINDEREN
Zonder uitzondering worden één of twee hectare-percelen binnen de grenzen van een familiebuurtschap of hectarendorp aan weeskinderen toegewezen.

7.4  30% RESTERENDE GROND
De volksvertegenwoordiger van Nederland heeft het recht om tot 30% van de resterende grond naar eigen inzicht toe te wijzen aan burgers van Nederland voor de inrichting van hun familiethuisgrond.

7.5  TOEWIJZING OVERIGE HECTARE PERCELEN
De overige hectare-percelen moeten worden toegewezen aan Nederlanders, die tot verschillende segmenten van de bevolking behoren.

Daartoe behoren: Ondernemers, medewerkers van de welzijnssector, gepensioneerden, vertegenwoordigers van de creatieve intelligentsia, militairen, etc.

Deze percelen grond worden verdeeld tussen Nederlanders op basis van een openbare loting die wordt gehouden tijdens een algemene vergadering van toekomstige bewoners van de familiebuurtschap.

*******

ARTIKEL 8

Gebiedsraad van de Familiebuurtschap,
of het Hectarendorp.

8.1  DE GEBIEDSRAAD VAN HET HECTARENDORP
De gebiedsraad van het hectarendorp bestaat uit de bewoners die verenigd zijn door hun permanente huisvesting binnen de grenzen van een hectarendorp, als zijnde een zelfstandige administratieve en territoriale eenheid.

8.2  DE RAAD VAN HET HECTARENDORP
De gebiedsraad van het hectarendorp heeft het recht een vertegenwoordigend lichaam van lokaal zelfbestuur in het leven te roepen: de raad van het hectarendorp (of van de familiebuurtschap), die alleen uit bewoners van het betreffende hectarendorp bestaat.

8.3  GEEN KANDIDAAT VOLKSVERTEGENWOORDIGER
De volksvertegenwoordiger van Nederland mag zich niet kanditaat stellen voor- of gekozen worden als lid van de raad van het hectarendorp (of familiebuurtschap). Wordt de volksvertegenwoordiger toch gekozen in de raad van het hectarendorp of de familiebuurtschap, dan worden de verkiezingen nietig verklaard.

8.4  STATUUT LOKAAL ZELFBESTUUR
Om de bijzonderheden van de benoeming van het lokale zelfbestuur te reguleren, heeft de gebiedsraad van het hectarendorp het recht om een ‘Statuut van de gebiedsraad van het hectarendorp of familiebuurtschap’, hierna ‘Statuut’, aan te nemen.
Dit gebeurt tijdens een vergadering van de lokale gebiedsraad of middels een lokaal referendum. Het Statuut moet worden geregistreerd bij het regionale districtskantoor van justitie.

*******

ARTIKEL 9

De status van het perceel grond bestemd voor
het creëren van een familiethuisgrond.
Tevens bestemming hectare-units voor aanleg van natuurgebieden,
ook ten behoeve van het dierenrijk.

9.1  BESTEMMING FAMILIE-THUISGRONDEN
Het perceel grond dat bestemd is voor het creëren van een familiethuisgrond met recht op levenslang gebruik en overdracht door overerving, wordt uitsluitend aan Nederlandse staatsburgers toegewezen. 

Het is niet toegestaan om percelen grond voor
het creëren van een familiethuisgrond toe te wijzen aan buitenlandse staatsburgers of aan mensen wier nationaliteit onbekend is.

9.2  BESTEMMING HECTARE-UNITS
Kunnen wij de mens als hoeder van onze prachtige planeet beschouwen? Zoja, dan dienen wij het teloorgegane habitat van onszelf, maar ook dat van het dierenrijk in ere te herstellen! Een goed hulpmiddel daarbij is de creatie van Hectare-Units.

Dit zijn hectaren grond, die evenals de familiedomeinen, omrand worden door een groene levende omheining. Ook is op elke hectare-unit een kwart hectare bos en een waterlichaam aangelegd. Deze gronden zijn echter voor het dierenrijk, of voor de aanplant van groene gebieden.

Dierenrechten kunnen daarbij tevens een goede leidraad zijn. Voor in- en rondom de hectarendorpen, waar dieren meer geïntegreerd zijn in een natuurlijke omgeving, gelden deze rechten zowel voor gedomesticeerde- en wilde dieren. In het menu bij ‘DIEREN’ staan deze vermeld.

*******

HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG