HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG

DIEREN

OOK VOOR DIEREN IS PLAATS IN EEN HECTARENDORP!


GELDT DAT ZOWEL VOOR GEDOMESTICEERDE DIEREN
ALS VOOR WILDE DIEREN?

EN HOE ZIET DAT ER DAN UIT?

INTRODUCTIE

BELEID DIEREN
Wat vind je van het voorstel dat de bewoners van elk hectarendorp het eigen beleid bepalen met betrekking tot gedomesticeerde- en wilde dieren?

Elk dorp heeft immers lokaal zelfbestuur, gekozen uit mensen die zich daarvoor beschikbaar stellen. En idealiter verloopt besluitvorming voor alle bewoners democratisch.

Echter, om een goede overeenstemming te bereiken, treft u onder het menu ‘DIEREN’ meerdere paginas over gerelateerde zaken die daarbij behulpzaam kunnen zijn!

‘GRONDRECHTEN’
Zo is er bijvoorbeeld een pagina over de grondrechten van gedomesticeerde dieren. Klik op de onderstreepte link hierboven of op ‘GRONDRECHTEN’ in het submenu van DIEREN om de pagina te bekijken.
Deze grondrechten kunnen geïmplementeerd worden voor alle dieren in- en rondom een hectarendorp.

‘ONTSTAAN’
Op de vervolgpagina ‘ONTSTAAN’ kunt u lezen hoe de grondrechten voor gedomesticeerde dieren ontstaan zijn. Klik op de link hierboven of in het submenu van DIEREN om deze pagina te bezoeken.

‘OORKONDE’
De informatie omtrent dieren en eveneens hun rechten is veelomvattend en ook serieus van aard. Daarom heeft Margreet Otto een oorkonde over de grondrechten van dieren samengesteld. En deze oorkonde is vrij lang.

Maar waarom is het zo veel informatie?
Alle aspecten rondom dierenrechten dienen belicht te worden. Hoe wij omgaan met dieren is immers een heel breed geschakeerd onderwerp, bestaande uit vele lagen.

En vooral in deze tijd, verdient deze informatie hernieuwde aandacht en extra attentie!

WAARSCHUWING EN OPROEP
De oorkonde is ten eerste een waarschuwing dat het momenteel niet goed gaat met het dierenrijk.

WIJ DIENEN OP TE STAAN
Wij als mensen dienen op te staan als hoeders van de planeet, om zaken in goede banen te leiden. Daartoe behoort ook het dierenrijk.

Tevens is de oorkonde een oproep om dieren ánders te gaan beschouwen, en ook om anders met ze om te gaan!

‘WILDE DIEREN’
De laatste pagina onder dit menu-item betreft een aanvulling van de dierenrechten voor de wilde dieren. Het handelen van de mens heeft immers zijn weerslag op het gehele dierenrijk.

HABITAT EN TERRITORIUM
De laatste jaren is er wereldwijd veel habitat en territorium verloren gegaan vanwege bosbranden en andere rampen.

EXTRA AANDACHT EN HULP
Daarom verdienen wereldwijd ook de wilde dieren extra aandacht en hulp.

En er zijn heel veel wilde dieren! Dus hoe kunnen wij mensen het dierenrijk in de natuur het beste helpen?

GEDOMESTICEERDE EN WILDE DIEREN
En wat zijn precies gedomesticeerde dieren? Dat zijn dieren waar de mens voor zorgt. Tot de gedomesticeerde dieren in Nederland behoren huisdieren zoals honden, katten, cavias, konijnen, en klein- en groot vee, zoals kippen, geiten, schapen, ezels, varkens, koeien en paarden (en dieren in de dierentuinen of recreatieparken).

Klik op de roze gekleurde balk met het pijltje hieronder voor een verdere differentiatie met betrekking tot gedomesticeerde dieren.

DIFFERENTIATIE DIEREN

Differentiatie Gedomesticeerde Dieren:

GEZELSCHAPSDIEREN

Een ander woord voor huisdieren is gezelschapsdieren. Deze worden grotendeels gehouden voor hun gezelschap en aaibaarheidsfactor.

CONSUMPTIE-DIEREN

‘Consumptie-dieren’ zijn dieren die worden gehouden ter consumptie voor de mens. Dit kan zowel zijn het vlees en de organen van het geslachtte vee, alsmede de moedermelk die de vrouwelijke dieren produceren (koe, geit en schaap).

PRODUCTIE-DIEREN

Ook zouden we nog een onderscheid kunnen maken met ‘productiedieren’, bijvoorbeeld schapen voor hun wol. Maar ook ‘fokzeugen’ (alleen het woord al), dat zijn moeder-varkens, die speciaal gehouden worden voor het baren van biggetjes. Fokzeugen zijn dus productiedieren voor babyvarkens.

Tot de categorie productiedieren behoren ook koeien die met kunstmatige inseminatie zwanger worden gemaakt middels toedoen van mensen, voor de ‘productie’ van melkkoeien. (het ‘bijprodukt’ stieren, dus alle kalfjes die als ‘man’ zijn geboren, worden vetgemest -maar niet met hun moedermelk- en binnen drie maanden geslacht).

TEST-DIEREN

En dan hebben we ook nog ‘proef-dieren’, die grotendeels worden misbruikt voor vivisectie (het nemen van proeven op dieren voor wetenschappelijke doeleinden). Dat zou dan ten bate zijn voor de ‘medische wetenschap’ en de ‘cosmetica branche’ alsmede ook huishoud-schoonmaak middelen en dermatologische stoffen.

Een beter woord voor proefdieren zou zijn ’test-dieren’, want er worden testen op de dieren uitgevoerd. ‘Proef’ en het meervoud ‘proeven’ (van proeven doen), heeft als tweede betekenis, de smaak testen door het te eten (of in de mond te stoppen). Wat dus indirect de suggestie wekt dat dieren er zijn om te proeven, c.q. te eten. En ja daar weten de mensen ook raad mee, maar dat is zekers niet wat het testen op dieren inhoudt, want daar zit een naar smaakje aan.

Globaal kun je zeggen, dat dieren op basis van hun wezenskenmerken zich niet geroepen voelen als proefdier gebruikt te worden, voor zaken die voor menselijk gebruik bedoeld zijn. Konijnen bijvoorbeeld, waar veel op uitgetest wordt, zijn daartoe helemaal niet bereid. En er wordt heel veel op hun ogen uitgetest, terwijl konijnen heel gevoelige ogen hebben. Massale sterfte door myxomatose komt dan ook regelmatig onder de konijnenpopulatie voor. Bijvoorbeeld onder de duinkonijnen. Het een versterkt het ander. Je ondergraaft een ras. Genetische manipulatie valt hier ook onder.

DIENSTVERLENENDE-DIEREN

Dat zijn bijvoorbeeld rijdieren, trekdieren en pakdieren. Onder rijdieren kunnen we bijvoorbeeld verstaan manege dieren zoals paarden. Maar ook paarden, ponies en ezels, die zowel hun berijder kunnen verplaatsen, wat het dier tot vervoermiddel maakt, alsmede vrachten, wat een ezel tot pakezel maakt. Ook zijn er uiteraard in de landbouw vaak paarden gebruikt om landbouw instrumenten over de grond te slepen, bijvoorbeeld om te mesten, zaaien of te rooien.

WILDE DIEREN
Tot de wilde dieren behoren alle dieren die in de natuur leven. In Nederland zijn dat tegenwoordig voornamelijk herten, wilde zwijntjes, en van kleiner formaat, vogels, bevers, konijnen en eekhoorns.

VROEGER HOUTLAND
Vroeger, pak ‘m beet twee eeuwen terug, waren er ook veel vossen en wolven in onze bossen, getuige de oud Hollandse illustraties en sprookjes waar deze dieren nog in voorkomen. En nog langer geleden, toen alle bossen in Nederland nog grote wouden waren kwamen er misschien ook nog beren voor!

GERELATEERDE PLAATSNAMEN
En er zijn nog plaatsnamen in Nederland die naar deze bosrijke tijdperken verwijzen, zoals ‘Midwoud’, ‘Oostwoud’ en ‘Berkhout’, of
‘s-Hertogenbosch’, alwaar het toen nog dunbevolkte Nederland werd gedomineerd door Hollandse graafschappen, waar ook nog weer vele kruistochten aan vooraf gingen, of gaande waren.

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
Tijdens archeologische opgravingen in Utrecht (in het jaar 2011), vond men versteende resten van dennenhout en loofbomen die volgens schatting 1,2 miljoen jaren oud zijn.

Ook in België en Duitsland zijn nog een aantal plekken waar restanten van oerbossen voorkomen in grondlagen van het ‘Tertiair Boven-Plioceen’, of ‘Kwartair Onder-Pleistoceen’. In Amerika en Canada zijn zelfs nog levende Conifeer-reuzen die duizenden jaren oud zijn.

En wist je dat het oude Amsterdam is gebouwd op grote palen die in de grond zijn geheid welke zijn gevormd uit de Nederlandse woudreuzen van die tijd? En die eeuwenoude bomen hoefde men toendertijd nog niet van ver te halen. Zo blijkt de naam Holland af te stammen van het Duitse ‘Holzland’ wat ‘Houtland’ betekent. Dus Nederland Houtland, het gebied waar men hout kon halen!

EN NU?
En nu? Zijn we hier. Er zijn nagenoeg geen bossen meer in Nederland, wellicht op de Veluwe na, als nationaal park, en zijn er in alle provincies nog enkele plukjes groen hier en daar.

En that’s it! Het beton van de grote steden en auto-snelwegen rukt steeds verder op, plus de intensieve veehouderij is inmiddels volstrekt buiten proporties geraakt -er is nu méér groot vee in Nederland dan mensen- en wilde dieren zijn in geen velden of wegen meer te bekennen.

En nu is de vraag, willen wij wel dat ons land er zo uit ziet, en dat nagenoeg onze gehele habitat verloren is gegaan? Onze bossen en velden vervangen door oprukkend beton, en daarmee ook het territoor van de wilde dieren? Het is maar een vraag hoor!

Aldus, hoe leven zowel gedomesticeerde- als wilde dieren in een hectarendorp?

PRIVAAT EN PUBLIEK DOMEIN
Huisdieren en klein vee leven op de
private gedeeltes (de familiedomeinen) en kunnen wellicht ook afwisselend verblijven op daartoe aangewezen gronden op het publieke domein. Bijvoorbeeld op stroken groen langs de toegangswegen en op de zogenaamde ‘hectare units’. Dat hangt af van de specifieke regels van het betreffende hectarendorp.

Ook is er idealiter een brede strook groen rondom het hectarendorp van ongeveer 3 kilometer breed, bestaande uit bos, gelardeerd met open vlakten. Daarnaast zouden er regels kunnen zijn voor de hoeveelheid dieren per dorp, die bijvoorbeeld niet het aantal dorpsbewoners mag overschrijden.

En heb je de grondrechten van dieren al gelezen? Officieel zijn ze vrijgegeven als:
”22 FUNDAMENTELE GRONDRECHTEN
VAN GEDOMESTICEERDE DIEREN”.

HOME      GRONDVEST      DIEREN     COCREATIE     BOMEN     BLOG