Dit artikel gaat over de Wereld Waarde Bank. Deze is als eerste idee ontstaan in 2012, maar is recent verder ontwikkeld na het creëren en uitbreiden van de websites EarthHectareGrid.com en Hectarendorp.nl.

Dus allereerst de vraag:

WAT IS DE WERELD WAARDE BANK?

De Wereld Waarde Bank is een verbindend orgaan in oprichting tussen diverse (toekomstige)
hectaren-dorpen en de omringende bewoonde gebieden. (klik op link voor uitleg op de homepage of zie verderop in dit artikel ‘Wat is een hectarendorp?’).

Dit kunnen ook hectarendorpen in oprichting zijn, alsmede hectaren-nederzettingen en individuele hectaren in oprichting.

Één van de betekenissen van het woord ‘bank’ is als ‘centrale bewaar- en uitwisselingsplaats’ en tevens ‘opslagplaats’. Voorbeelden hiervan zijn: ‘databank’, ‘adressenbank’, ‘zaadbank’, ‘voedselbank’ en zelfs een ‘zandbank’. Het is in deze context dus geen instelling die gelden bewaart van Nederlanders. Daarom heet deze bank officieel:

Het Latijnse onderschrift ‘Ad Valorem’ betekent ‘naar de waarde’. Zo implementeert de Wereld Waarde Bank ‘valorizatie’, dat is ‘hernieuwde vaststelling van de waarde van een schuldvordering, van prijzen’, of ‘het op een zeker peil brengen om de produktie weer lonend te maken’. ‘Infinitum’ betekent ‘eeuwigdurend’. Ook heeft volgens het woordenboek “het woord ‘waarde’ betekenis in de zedelijke, geestelijke, psychologische, sociale, religieuze en esthetische betrekkingen der mensen”.

Het bovenstaande vrij geassocieerd zijn alle transacties en investeringen van deze bank in overeenstemming met ‘de juiste maat der dingen’, de mens, de natuur, het dierenrijk en de planeet, en refereert aan de vragen al-dan-niet met antwoorden zoals: Hoe kunnen wij ons daartoe het beste verhouden? Uitgangspunt is een economisch waardenvast bestel.

LOGO WERELD WAARDE BANK

Het bovenstaande logo is een eerste impressie voor de beeldvorming van de bank. Als ludiek idee is een bestaande afbeelding van een graancirkel bewerkt. Mocht de Wereld Waarde Bank officieel worden opgericht, zou er dan ook een professioneel logo gemaakt kunnen worden, wat ook geschikt is voor drukwerk of om uit te printen?

Het ontwerp van de graancirkel is immers zo mooi vanwege het jonge plantje dat vernieuwing symboliseert, alsmede het belang van een gezonde ecologie als basis voor al het leven. En de tekens in de cirkel marge van het logo zijn al even mysterieus als het fenomeen van de graancirkels zelf.

Dit vindt al decennia lang grotendeels plaats in Engeland, maar niemand heeft ooit gezien hoe deze gigantische formaties van de één op de andere dag in de graanvelden zijn gerealiseerd.

REGISTRATIE EN UITWISSELING

Wat doet de bank dan precies? Bij de Wereld Waarde Bank kunnen oogsten uit de hectaren-dorpen worden geregistreerd. Daarna worden deze oogsten middels vraag en aanbod uitgewisseld. Dat betreft geen ruilhandel, echter distributie volgens vraag en aanbod. De bedoeling hierbij is een rechtvaardige verdeelsleutel, dus volgens behoefte van ieder levend wezen en evenredig gedeeld onder ons allen.

GEEN VERDIENMODEL?

Dus het uitwisselen van oogsten is niet gebaseerd op een verdienmodel?

De prachtige fotos in dit artikel zijn deze keer van Marinus de Keijzer,
de BetuweFotograaf.nl.
Een selectie van deze stillevens op het platteland is gekozen zoals het er ook in een hectarendorp uit kan zien. Stel je eens voor, heel Nederland zo prachtig! 

Ja dat klopt. De uitwisseling is primair gericht op het voorzien in de eerste levensbehoeften van alle mensen in het land. Dat geldt ook voor het voedsel van alle gedomesticeerde dieren, en zelfs met wilde dieren is rekening gehouden in de opzet van dit plan.

Zowel hectarendorpen onderling, alsook grote steden -waar men geen beschikking heeft over grond om zelf voedsel te verbouwen- kunnen via een vraag en aanbod systeem oogsten aanmelden en afnemen.

REGISTRATIE EN VERLENEN VRIJE HECTAREN GROND

Wat doet de Bank nog meer? Een andere belangrijke functie van de Wereld Waarde Bank is het registreren van vrije grond, en het ‘verlenen’ van deze percelen grond met de hectare als maat. Deze worden hectare-percelen genoemd.

GROND VERLENEN

Het ‘verlenen’ van hectare-percelen door de Wereld Waarde Bank heeft betrekking op de handeling van de bank als gezaghebber voor het ‘gratie verlenen’ en ‘toestaan’ van het beheren van de grond door derden met erfopvolging.

Met ‘derden’ wordt bedoeld één beheerder als individu of meerdere individuen als echtpaar of in gezinsverband, met de intentie een ‘familie domein’ op te richten met erfopvolging. (zie verderop ‘Wat is een familiedomein?’).

Het ‘verlenen’ van grond door de Wereld Waarde Bank omvat dus niet het principe van ‘uitlenen’ aangezien uitlenen vroeger of later een terug‘gave’ van de grond vereist.

Het besproeien van bloesems in boomgaarden in de lente bij late vorst. Hierdoor blijven de bloesems intact (anders blijft de vruchtzetting achterwege).

TERUG -GAVE OF -KEER

Een ’teruggave’ van een hectare-perceel zou bijvoorbeeld kunnen geschieden omdat er geen erfopvolging is. Maar in feite kan de grond niet terug ‘gegeven’ worden aangezien de bank niet de eigenaar is van de grond.

Een beter woord daarvoor is wellicht ‘terugkeer’, dus wanneer er geen erfopvolging is voor de grond. Maar daarmee komt de grond op het moment van terugkeer meteen weer als ‘vrije registratie’ in aanmerking voor verlening, bijvoorbeeld voor een nieuw gezin of oprichter van een familiedomein.

WAT IS EEN FAMILIEDOMEIN?

Een familiedomein is een hectare grond waarop een familie leeft, met erfopvolging. Tevens zijn er een aantal richtlijnen voor deze familiegronden. Zo heeft elk hectare-perceel een groene levende omheining  van bomen (en daaronder heesters en struiken), alsmede dient een kwart hectare uit bos te bestaan.

Daarnaast heeft elk hectareperceel een waterlichaam, wat kan zijn een vijver of een klein meer (wanneer verdeeld over meerdere hectaren). Ook staat goed nabuurschap voorop. Men dient ook écht op het hectareperceel te wonen en mag niet elders huisvesting beheren.

WAT IS EEN HECTARENDORP?

Ideaal gesproken zijn genoemde familiedomeinen georganiseerd in een hectarendorp, of een nederzetting bestaande uit meerdere familiedomeinen die aan elkaar grenzen.

Een ‘familie domeinen dorp’ mag maximaal uit 150 hectaren bestaan, inclusief 7% van het oppervlak als centrum (bij 150 hectaren is het centrum ruim 10 hectaren groot en is er dus plaats voor 140 familiedomeinen in het dorp).

Meer over het oorspronkelijke idee van een familiedomein en hectarendorpen (of nederzettingen) vindt je bij de bedenker van dit concept, de Russische schrijver Vladimir Megre. Suggesties voor meer richtlijnen en wetsartikelen die daarop zijn gebaseerd vindt je onder het menu GRONDVEST.

HOOG IN HET VAANDEL

Hoe kunnen de hierboven genoemde wetsartikelen worden geïmplementeerd door de Wereld Waarde Bank? Dat zou kunnen door deze wetsartikelen ‘hoog in het vaandel’ te houden.

Daarbij dient te worden vermeld dat voor de Nederlandse situatie het van belang is dat de hectarendorpen ook zullen voorzien in de voedselproductie voor mensen die in de steden leven.

Dat is vanwege het feit dat Nederland een klein edoch dicht bevolkt landje is, en er té weinig landbouwgrond beschikbaar is om álle Nederlanders in gezinsformaat op hectare-percelen te huisvesten.

EEN MILJOEN HECTAREN

Aangezien echter niet iedereen zich geroepen zal voelen om een hectare grond te beheren, is er uitgegaan van een schatting in een denkbeeldige situatie van 1 miljoen hectaren. Bij een gemiddeld gezin van 4 mensen per hectare zou de helft van de Nederlanders zo kunnen wonen en leven.

Zelfs 2 miljoen hectaren zou haalbaar zijn als de totale Nederlandse bevolking dat zou ambieren, dan zouden de grote steden dienen af te kalven. (Maar daarvan is nu nog geen sprake).

Het is echter belangrijk deze cijfers mee te laten spreken omdat als iedereen een familiedomein zou willen oprichten, dit ook haalbaar is.

OOGST OVERSCHOTTEN

Maar hoe gaat de Wereld Waarde Bank dan te werk? Gezien de oppervlakte van de te beheren grond in verhouding tot het aantal mensen die daarop leven, hebben hectarendorpen oogst overschotten. Deze overschotten worden gedoneerd aan mensen in steden, die immers geen grond hebben om hun eigen voedsel te verbouwen.

Hiertoe dient de helft tot driekwart van elke hectare in een hectarendorp beschikbaar te worden gesteld voor het produceren van gewassen. Voorbeelden hiervan zijn eiwitrijke gewassen, diep wortelende gewassen (voor bodemherstel), granen, aardappelen, pompoenen, zonnebloemen. Men kan ook doen aan wisselteelt.

Ook de aanplant van voedsel-bomen en -struiken kan voorzien in veel voedselproduktie. Wanneer men 200 fruit- en notenbomen aanplant op elk familiedomein, is de oogst opbrengst veel groter dan wat alle families in het dorp kunnen consumeren.

Deze ‘voedselbomen’ groeien bijvoorbeeld in de omheining van de hectare alsmede in de kwart hectare bos, of als boomgaarden over het terrein verspreid.

OPBRENGST VOEDSELBOMEN

Hoeveel noten produceert één notenboom? Om maar een voorbeeld te geven: een walnootboom kan wel dertig meter hoog worden met een kroonbreedte van 10 meter. Op volgroeide hoogte kan de boom zo’n 1000 walnoten produceren. Dat levert ongeveer 50 tot 80 pond op per boom (noten in schil).

Stel dat je 10 walnootbomen op je hectare hebt, dan is dat 500 tot 800 pond per jaar, en 70.000 tot 112.000 pond per hectarendorp als alle 140 familiedomeinen 10 walnootbomen hebben. De opbrengst hangt uiteraard ook af van de soort walnoot, het klimaat en boom-management praktijken. Kastanjes idem dito. Bovendien zijn de bomen ook toekomstige bronnen voor een goede kwaliteit notenhout.

Een hoogstam appelboom van een aantal decennia oud komt ook zeker tot zo’n 200 á 500 appels per boom.

Overigens wat appels betreft zijn er tegenwoordig geen originele hoogstam appelbomen meer, en nemen de genetisch gemanipuleerde en geënte laagstam bomen relatief méér ruimte in beslag in relatie tot de opbrengst.

INTERIM BEHEERDER

Als de bank geen ‘eigenaar’ is van de grond, wat is het dan wel?

De Wereld Waarde Bank is ‘interim beheerder’. De bank beheert de grond wanneer deze vrij verklaard wordt bij de Wereld Waarde Bank, en beschikbaar is geworden voor de oprichting van een familiedomein.

De bank fungeert ook als interim beheerder wanneer familiegrond wordt overgedragen op een andere familie, of wanneer het kan worden toebedeeld aan een nieuwe beheerder middels erfopvolging. Alle nieuwe beheerders en/of nieuwe hectare-percelen worden geregistreerd bij de bank. De bank mag de grond tussentijds twee beheerders of tijdens beheer van derden niet commercieel gebruiken.

De interim beheerder registreert de vrije grond ook bij het kadaster en maakt de landkaart beschikbaar online in te zien voor geregistreerden (die een plan hebben ingediend).

HUUR, PACHT, VERKOOP

Wat gebeurt er wanneer vrije grond is geregistreerd bij de Wereld Waarde Bank? Dan kan deze niet meer worden verhuurd, verpacht of verkocht.

In de toekomst, wanneer men van het ene familiedomein wil verhuizen naar een ander domein, dus elders een nieuwe familiethuisgrond wil oprichten, dient men zich dus voor deze nieuwe grond in te schrijven. Men kan dan niet meer de huidige grond verkopen of nieuwe grond kopen bij de bank.

De grond is immers ook geen eigendom van de beheerder, en zoals eerder gezegd ook niet van de bank, de bank is echter de autoriteit voor het verlenen van de grond.

Om het nóg een keer op een andere manier te zeggen: De grond is dus ook niet in ‘bruikleen’ van de bank, want de grond ís níét van de bank.

De grond is de Goddelijke basis waarop wij mensen en dieren en natuur in harmonie met elkaar mogen leven.

Dus de bank vormt het coördinerende principe om het betrekken van grond in goede orde te reguleren.

SCHENKEN VAN GROND

Wat vind je van het volgende idee? Percelen grond kunnen worden geschonken aan de bank, waarna deze door de bank dus als vrije grond ‘verleend’ kan worden en niet meer verkocht mag worden.

Alle vrije grond is daarmee geregistreerd als een collectief goed, dat per hectare in beheer gegeven wordt aan een beheerder of beheerders die daarop een familiedomein met erfopvolging oprichten.

DONEREN VAN GELD EN GOEDEREN

Wanneer mensen grond en goederen willen doneren voor de oprichting van hectarendorpen, dan kan dit ook via de Wereld Waarde Bank. De geschonken grond heeft een waarde van digitaal geld, geld dat daarna eigendom wordt van de bank. Dit geld kan echter alleen middels fondsen besteed worden aan de oprichting van familie-domeinen en hectaren-dorpen.

Wat voor een percentage van dat geld zou voor de bank zélf kunnen zijn? Bijvoorbeeld als incentive voor de bank om de vernieuwende iniatieven in stand te houden én te stimuleren?

Wij bevinden ons immers in een overgangsfase van een gereguleerde economie met winstoogmerk tot een waardenvaste economie met overvloed voor iedereen. Is een percentage van 10% een optie?

Zo kan daar bijvoorbeeld personeel en eventueel materieel van bekostigd worden (zoals computers en printers). (Deze 10% is zomaar een getal, wat voor berekeningen kunnen er gemaakt worden wat een rechtvaardige verdeelsleutel is voor de donateur van grond? Dus in relatie tot diens wensen voor de teruggeleverde diensten van de bank).

VRAAG EN AANBOD

De resterende 90% geld en goederen wordt via het vraag en aanbod systeem ingebracht. Er is een prioriteitenlijst waar dit geld en deze goederen aan besteed kunnen worden.

Zo zullen in een tijd van voedselschaarste en transitie naar een waardenvast ecologisch systeem, alle middelen worden ingezet. Zoals het verbeteren van de grond, het creëren van goede compost, het gratis beschikbaar stellen van zaaigoed en mechanische middelen. Bijvoorbeeld ploegen, tractoren, houtversnipperaars, water irrigatie systemen en handgereedschap.

En wat te denken van de inzet van paard-en-wagens? Wie weet zullen meerdere mensen dat in de toekomst entameren wanneer men dit gewoon graag wil, óf wanneer daar een noodzaak toe is (bijvoorbeeld bij schaarste aan benzine, olie en gas).

Alle genoemde voorbeelden kunnen ook tweedehands materieel zijn, bijvoorbeeld landbouwmachines ter beschikking gesteld door boeren of producenten, te bestellen voor een huurprijs, dan wel in bruikleen, alsmede voor onderhouds- en reparatiekosten.

AANLEG INFRASTRUCTUUR, CENTRUM EN MARKERINGEN

Een ander voorbeeld voor het aanwenden van geld en goederen is de aanleg van infrastructuur in de hectaren-dorpen en -nederzettingen, zoals de weg rondom het dorp (de omring) en bijvoorbeeld twee centrale toegangswegen, eventueel ook met bruggen en parkeerplaatsen (voor autos, bussen, paard&wagens, -brom&motor- fietsen).

AANLEG CENTRUM

Wat voor gelden kunnen besteed worden voor de aanleg van het centrum? Dat omvat bijvoorbeeld een aantal onderkomens voor collectief gebruik. Denk hierbij aan een marktplaats waarvan een gedeelte met overdekking, diverse ruimtes om bijeen te komen zoals scholen, vergaderzalen, horeca (varierend van restaurant tot koffie- theehuis, en lunchroom), of een artsenpraktijk.

In het centrum mogen alleen bedrijven of organisaties gevestigd worden die algemene doelen van de bewoners van het hectarendorp en de nabije omgeving dienen).

MARKERINGEN EN AFBAKENINGEN

Zou er ook een fonds kunnen komen voor de aanleg van alle markeringen in het dorp? Dit betreffen markeringen rondom alle familie-domeinen en de toegangswegen. Dit kunnen betonnen palen zijn (zoals die nu ook gebruikt worden bij tuinschuttingen) of bijvoorbeeld de lage bewegwijzering met de zo genaamde ‘paddenstoel paaltjes’ waarop aan vier kanten bewegwijzering kan worden geplaatst. (Deze zijn zo’n 80 kilo en bestaan uit beton en kunststof).

Het doel van de markeringen is vast te leggen waartoe de grond behoort, bijvoorbeeld de afbakeningen van alle wegen, familiedomeinen en de centrumhectaren. Deze kunnen dus tevens als bewegwijzering dienen.

Er is inzage in een register wie de verantwoordelijkheid draagt over de afgebakende gronden. Voor de familiedomeinen zijn dat de volwassenen die de hectare-percelen beheren, en voor de centrum hectaren en toegangswegen is dat het dorps-bestuur.

NAAMGEVING WERELD WAARDE BANK

Zowel in het Nederlands, Duits en Engels heeft de Wereld Waarde Bank eenzelfde afkorting WWB: WereldWaardeBank, WeltWertBank, WorldWorthBank. Het Engels is uiteraard belangrijk aangezien veel van de Commonwealth landen wereldwijd Engels als voertaal hebben. In het Nederlands wordt dit het ‘Gemenebest’ genoemd.

Met 56 soevereine lidstaten vormt dit eenderde van de wereldbevolking met zo ongeveer 2.5 miljard wereldburgers, waarvan meer dan 60% onder de 29 jaar oud is.

De staten omvatten zowel geavanceerde economieën en onafhankelijke ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Amerika, Europa en landen rond de Stille Oceaan (Pacific) zoals India. De landen worden ondersteund door een netwerk van civiel, cultureel, intergovernmental en professionele organisaties. Hier een landkaart van
De Commonwealth.

VALUE, VALEUR, VÄRDE

In veel andere Europese talen begint het woord Waarde met een V, zoals (eveneens) in het Engels: Value, of in het Frans: Valeur, in het Zweeds: Värde, Noors: Verdi, dan het Spaans & Catelaans&Portugees: Valor, Italiaans: Valore, Bosnisch: Vrijednost, dan Deens: Vaerdi, Roemeens: Valoare.

Uiteraard zijn er ook nog veel talen die andere begin letters hebben, edoch voorgaande genoemde landen zijn wel een grote gemeenschappelijke deler voor de te gebruiken afkortingen.

Het woord ‘waarde’ heeft overigens dezelfde betekenis in het Afrikaans. Andere talen dan de Romaanse en Germaanse zoals de Slavische talen Russisch en Pools, of Oosterse en Aziatische talen zoals Arabish en Chinees of Indiaas hebben een ander alfabet en andere lettertekens en daar dient dan voor ons in het westen een vertaler aan te pas te komen.

INSCHRIJVEN WERELD WAARDEBANK

Is het een optie om ook lid te kunnen worden van de Wereld Waarde Bank? Bijvoorbeeld voor 10 Euro? Dit geld zou dan besteed kunnen worden voor het oprichten van de bank. Het is ‘principe geld’, dat betekent dat men lid is van de bank om de principes er van.

Men krijgt in de opstart fase niet direct waarde terug voor dat tientje, tenzij het lot anders bepaalt.

BANK PASJE WWB

En wat vind je van het idee van een bankpasje tevens visitekaartje? Dat zou de bank bijvoorbeeld per mail kunnen sturen met een uit te printen document waarop een afbeelding is geplaatst dat het formaat heeft van een bankpasje of visitekaartje.

Hierop zitten kniplijntjes waarlangs men de afbeelding kan uitknippen. Wanneer op stevig papier geprint of geplakt kan je het zo goed in je portemonne bewaren. Je kan het aan iedereen laten zien die er belangstelling voor heeft, ook aan mensen die dat potentieel niet hebben.

Het gaat er om dat je het zaadje van de gedachte plant. Waaruit een jong plantje kan groeien zoals op het logo. Al zien ze het pasje maar zijdelings, en denken ze bij zichzelf, dat gaat het nóóit worden, geen probleem. Gewoon blijven lachen!

(ookal kan je je energierekening, ziektekosten, hypotheek of huur niet meer betalen, je bij te laat betalen ook nog eens boetes krijgt voor te laat betalen, en als je aan alle ‘vaste lasten’ hebt voldaan, je te weinig boodschappengeld overhoud om van te eten).

REGISTRATIE WENS

Tevens zou men na overmaken van het tientje de wens kunnen laten registreren bij de bank om een familiedomein op te richten, en derhalve een hectare grond te beheren. Hoe zou dat verder in z’n werk kunnen gaan?

Men dient bijvoorbeeld aan te geven in welke provincie in Nederland men deze hectare wil beheren. En wanneer daadwerkelijk vrije grond beschikbaar komt voor de oprichting van een familiedomein, kan men aan zijn of haar registratie een plan toevoegen.

PLAN MET PLATTEGROND

Vooraf zou men bijvoorbeeld een map toegestuurd kunnen krijgen met een plattegrond, en een aantal vragen die men in kan vullen, waarmee men het plan kan indienen. Wat te denken qua kosten voor de map, zoiets als 25 euro inclusief verzendkosten?

Wanneer het plan wordt goedgekeurd kan men zich officieel laten registreren als beschikbare beheerder voor een hectare-perceel. Deze registratie kost 50 euro. (En kan er dan ook een fonds gecreërd worden voor mensen die dit niet kunnen bekostigen?).

Is de registratie daarmee garantie voor het verkrijgen van grond?

Nou, dat hangt er immers van af hoeveel grond er beschikbaar komt, en hoeveel aanvragen er zijn. Men mag per gezin maar één aanvraag doen (ook als echtpaar of als alleenstaande).

Een bevestiging van de aanvraag zou als officieel document kunnen worden aangemaakt op speciaal papier wat men aangetekend per post toegestuurd krijgt. Daarna krijgt men toegang tot data van de Wereld Waarde Bank, zoals de databank, de zadenbank en de voedselbank zodra deze zijn opgezet.

DONEREN AAN DE WERELD WAARDE BANK

Kan men ook doneren aan de bank vanwege de goede doelen die er door bewerkstelligd worden? Ja dat kan men doen op velerlei wijzen. Er worden diverse fondsen aangemaakt. Dus men kan gelabeld doneren.

Ook kan men grond doneren als men wil dat de grond in goede handen terecht komt voor de oprichting van familiedomeinen, en zo vele families gelukkig maken. Men kan ook eventueel zélf een eigen domein oprichten, waarbij men dus anders gaat leven en wonen dan voorheen (zelfs als dat op de eigen grond is waarop men al woont).

GROENE BESTEMMING

De grond krijgt als familiedomein automatisch een groene bestemming. Maar hoe groen is groen? Om te beginnen wordt elke hectare omzoomd door bomen, en is een kwart hectare bos op elke hectare geplaatst. Ook zijn er honderden heesters en struiken, is er een vijver of meertje, alsmede gewassenteelt of weiland.

Dat is dus het verschil met bijvoorbeeld de bouw van een industrie terrein of de uitbreiding van een reeds grote stad met nóg meer buitenwijken en conglomeraties.

ERFENIS EN BELASTING TERUGGAVE

Men kan ook doneren via het nalaten van een erfenis, of wellicht ook als goed doel voor belastingteruggave? Zo kan men bijvoorbeeld de grond die men nu bezit laten omzetten tot een familiedomein, of zelfs een gebied met meerdere hectaren, en zo de toekomst van kinderen en kleinkinderen garant stellen in de sociale context van een hectarendorp.

WAARHEEN LEIDT DE WEG?

Wat te zeggen van het idee om mensen financiële ondersteuning te geven voor het opzetten van hun familiedomein? Ook dienen er elk jaar kosten te worden gemaakt voor het verbouwen van een halve hectare voor voedselproduktie.

Zo kan men de helft of driekwart van de hectare bestemmen voor landbouw of kleinschalige veehouderij. Groot vee zoals paarden bevinden zich aan de rand van het dorp, en koeien en varkens buiten het dorp op omringende weidegronden aangezien deze dieren veel ruimte nodig hebben om te leven. (ideaal gesproken zijn deze weidegronden ook ‘hectare units’). Het zelfde geldt voor de grotere wilde dieren zoals herten en wilde zwijnen en alle roofdieren.

Zo’n ondersteuning kan bestaan uit een donatie van een goede kwaliteit planten- en bomen- zaden (die van nature origineel in oorsprong zijn, dus géén genetisch gemanipuleerd materiaal), maar ook de aanleg van een irrigatie systeem voor waterdistributie.

Ook kunnen machines en grondstoffen worden gedoneerd om de grond te bewerken. Tevens kan men geld doneren om voornoemde grondstoffen en goederen aan te schaffen.

DIEREN OPVANG

Een ander voorbeeld: Men wil een opvang voor paarden creëren in een hectarendorp. Deze paarden kunnen ingezet worden om met paard-en-wagen goederen te verplaatsen, maar ook om bewoners en bezoekers rond te rijden. Middels het fonds worden stallen gebouwd en diverse ruiterpaden aangelegd alsmede verbindingswegen naar andere familiedomein dorpen.

Zo leven de paarden meer in de natuur en wordt ook aan hun behoefte voldaan tot een grotere migratieruimte, alhoewel dat in het kikkerlandje Nederland in zekere zin beheerst is. Want wij hebben immers geen grootschalige prairies.

Dit geldt tevens voor alle andere dieren die men wil houden, waarbij ook nog dient te worden opgemerkt dat alle jonge dieren mogen opgroeien in het dorp, inclusief alle mannelijke dieren, dus ook haantjes (kippen), stieren (koeien), bokjes (geiten) en beertjes (varkens), en dat zowel mannelijke- als vrouwelijke dieren een volwaardig leven mogen leiden.

Tevens dient te worden opgemerkt dat het in de hectarendorpen gaat om kleinschalige veehouderij. Ideaal gesproken komt het voer van de dieren van het eigen land, wellicht met wat hooi van buitenaf, maar geen diervoer afkomstig van de andere kant van de oceaan. Kan je je een beetje voorstellen hoe dat vroeger zo’n honderd jaar geleden op een ouderwetse boerderij was gereguleerd?

VOEDSELBANK

Nog een voorbeeld. Er is een voedselbank in het dorp waar voedsel wordt vergaard dat in meerdere omliggende dorpen en landbouwgrond is geproduceerd. Een hectarendorp kan dus een centraal distributie punt zijn. Deze voedselbank bestaat uit een hoge kwaliteit voeding waar elk mens een deel van mag nuttigen.

AANLEG VAN SILOS

Een fonds kan worden gebruikt voor de creatie van opslagruimtes zoals silos of grote schuren met goede ventilatie en temperatuur regeling en bescherming tegen ongedierte.

Direct na de oogsten vanaf midden zomer en het begin van de herfst wordt het voedsel hier opgeslagen en kan gedurende de winter en lente worden bewaard, of eerder worden vrijgegeven, bijvoorbeeld voor de verwerking tot produkten zoals jam, olie of samengestelde meelsoorten, enzovoort.

De silos kunnen worden gebruikt voor de opslag van graan, dierlijke produkten, andere voedingsmiddelen zoals appels enz, maar ook hooi, houtsnippers of zaagsel, en mest ter compostering.

Ideaal gesproken worden de silos of schuren van materialen uit de natuur gemaakt, maar gerecycled plastic is voor de transitie ook een optie vanwege het gebrek aan natuurlijke materialen in de nabije omgeving, zoals hout, dat is vanwege de bomen-schaarste in Nederland.

Ook kunnen van het fonds gerecycled plastic stapelbare kratten worden aangeschaft voor de opslag en vervoer van produkten.

BEKABELING EN ENERGIE VOORZIENING

Wanneer niet aanwezig kan er bekabeling aangelegd worden voor televisie, internet en telefonie. De energievoorziening is een vraagstuk dat elk bestuur van een dorp zelf zal dienen te beantwoorden.

Ook hier kunnen aanvragen voor worden gedaan en voor worden gedoneerd. Aardwarmte bijvoorbeeld, vormt een garantie voor een constante temperatuur in de winter (wat qua investering voor warmte-voorziening prioriteit heeft).

Tot zover een paar eerste ideeën voor de Wereld Waarde Bank.
Wie weet komt het er ooit van!

Gelukkig zijn er meerdere vernieuwende iniatieven op dit gebied, die echt houvast kunnen geven in deze tijden van transitie. Ken je bijvoorbeeld dit schrijven over:
De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel
Auteurs Jan J.Ph.M. de Dood en Marieke de Vrij.

Of het ludieke boek van
Mariska Appelman getiteld
Economie van de Liefde

 

Hartegroet, Margreet Otto Wilschut

Terug naar MENU